If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Rappelz

(Polish version announcement - Polish version)

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 18 listopada 2009

Od 18 listopada fani gier online bêd¹ mogli pozna ® fantastyczny œwiat Rappelz.

Ta bezp³atna gra MMORPG, maj¹ca ju¿ ponad 2.5 miliona u¿ytkowników na œwiecie,

bêdzie od teraz dostêpna w polskiej wersji jêzykowej.

Mroczny, œredniowieczny œwiat Rappelz, bezp³atnego MMORPG, w którym gracze oswajaj¹ bestie i walcz¹ z przera¿aj¹cymi potworami staje otworem dla polskich fanów. Ju¿ 18 listopada wszyscy entuzjaœci gier online bêd¹ mogli spróbowa ® swoich si³ w polskojêzycznej, otwartej wersji beta i tym samym do³¹czy ® do grona ponad 2.5 miliona u¿ytkowników Rappelz na ca³ym œwiecie.

Rappelz to pe³na przygód gra, osadzona w œwiecie zdominowanym przez 3 g³ówne rasy: Deva, symbolizuj¹ca œwiat³o, Gaia, reprezentuj¹ca naturê i Asura, skupiaj¹ca si³y ciemnoœci.

Na amatorów MMORPG czeka a¿ 170 poziomów rozwoju postaci, 27 ró¿nych profesji oraz 22 gatunki dumnych bestii, które mog¹ zosta ® oswojone. Gracze bêd¹ mogli stawa ® do emocjonuj¹cych pojedynków w trybie Walki z Graczami lub uczestniczy ® w Wojnach Gildii, odbywaj¹cych siê w ponad 13 ogromnych lochach. Gala Networks Europe Ltd., wydawca gry w Europie, udostêpnia polskim graczom najnowsze rozszerzenie Rappelz – Z³oty Monarcha.

Gra jest dostêpna bezp³atnie na oficjalnej stronie http://pl.rappelz.gpotato.eu/, na której znajduje siê tak¿e przewodnik po œwiecie Rappelz, forum dyskusyjne oraz sklep, w którym mo¿na nabywa ® specjalne punkty gPotato, u¿ywane jako wirtualna waluta, za któr¹ mo¿na kupi ® unikalne przedmioty pozwalaj¹ce na udoskonalenie postaci gracza. Sklep zostanie uruchomiony ju¿

1 grudnia wraz z oficjalnym startem komercyjnej wersji gry.

Warto odwiedza ® stronê Rappelz, gdy¿ z okazji wejœcia na polski rynek, wydawca gry przygotowuje fantastyczne wydarzenia, w których ka¿dy z graczy bêdzie móg³ otrzyma ® nagrody. Najbli¿sze, bo¿onarodzeniowe wydarzenie, rozpocznie siê ju¿ na pocz¹tku grudnia.

Zauwa¿aj¹c potencja³ polskiego rynku gier online, Gala Networks Europe Ltd., planuje rozszerza ® ofertê skierowan¹ do polskich entuzjastów MMORPG. Ju¿ tej zimy gracze bêd¹ mogli pozna ® strategiczn¹ grê Castle of Heroes w polskiej wersji jêzykowej.

* * *

O Rappelz

Rappelz jest bezp³atn¹ gr¹ MMORPG, wydan¹ przez Gala Networks Europe Ltd. w ponad 10 jêzykach . Gra ma ponad 3 miliony u¿ytkowników na ca³ym œwiecie. Akcja Rappelz osadzona jest w œredniowiecznym, fantastycznym œwiecie, zdominowanym przez 3 g³ówne rasy: Deva, Gaia i Asura. Gracze mog¹ zdoby ® 170 poziomów, wykorzystuj¹c 27 profesji i oswajaj¹c 22 gatunki ró¿nych bestii. Entuzjaœci Rappelz mog¹ nabywa ® specjalne punkty gPotato, u¿ywane jako wirtualna waluta do zakupu unikalnych przedmiotów pozwalaj¹cych na udoskonalanie postaci gracza. Oficjalna premiera polskojêzycznej wersji Rappelz odby³a siê w listopadzie 2009.

O Gala Networks Europe Ltd. i gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. jest wiod¹cym europejskim wydawc¹ bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez wydawanie, dystrybucjê oraz prowadzenie serwisów bezp³atnych gier online za poœrednictwem strony www.gPotato.eu. Gala Networks Europe zosta³a za³o¿ona w Dublinie w 2006 roku i od tego czasu oferuje graczom szerokie spektrum gier MMORPG, takich jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica i Allods Online. Portal gPotato.eu, na którym umieszczone s¹ gry, odwiedza ponad 2.5 miliona u¿ytkowników. Allods Online, pi¹ta gra portalu, bêdzie dostêpna dla graczy ju¿ na jesieni 2009. Canaan Online i Castle of Heroes do³¹cz¹ do portalu w zimie, a w 2010 roku – zaprezentowana zostanie Project 9.

Wiêcej informacji na:

http://pl.rappelz.gpotato.eu/

http://pl.gpotato.eu/

Szczegó³owych informacji mediom udziela:

Kamila Wardyn

People PR

(0) 609 600 765

Kamila.Wardyn@peoplegroup.pl

Author
GamesIndustry International avatar

GamesIndustry International

Contributor

GamesIndustry International is the world's leading games industry website, incorporating GamesIndustry.biz and IndustryGamers.com.