If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Castle of Heroes

(Open beta announcement - Polish version)

INFORMACJA PRASOWA

Odkryj œwiat Gai we flashowej grze strategicznej, zostañ bohaterem i rz¹dŸ swoim w³asnym królestwem!

Dublin, Irlandia – 3 lutego 2010. Gala Networks Europe, wiod¹cy wydawca bezp³atnych gier online, ma przyjemnoœæ og³osiæ inauguracjê fazy otwartych beta testów bezp³atnej, strategicznej gry

Castle of Heores. Po kilku tygodniach udanych beta testów, tytu³ bêdzie dostêpny w jêzyku angielskim, francuskim, niemieckim i polskim, dla wszystkich graczy posiadaj¹cych konto w serwisie gPotato.eu.

Na fanów gier strategicznych i RPG czeka nowy wymiar rozrywki, któr¹ w prosty sposób zapewni Castle of Heroes – gra nie wymaga instalowania ¿adnych plików, ani ponoszenia jakichkolwiek op³at. Nadszed³ czas, aby ustanowiæ swoje królestwo, powo³aæ bohaterów i poprowadziæ wspania³¹ armiê do zwyciêstwa nad przeciwnikami!

Podczas, gdy uczestnicy zamkniêtej bety próbowali swoich si³ w grze, zespó³ Castle of Heroes przygotowa³ kilka specjalnych wydarzeñ uœwietniaj¹cych premierê fazy otwartych testów. Wszyscy gracze, który zdobêd¹ co najmniej 5.000 punktów s³awy zostan¹ nagrodzeni specjalnymi kartami. Warto zatem do³¹czyæ do zabawy ju¿ dziœ!

Gra jest dostêpna zarówno na komputerach PC, jak i Mac, jest bezp³atna i nie wymaga instalowania ¿adnego oprogramowania. By prze¿yæ wspania³e przygody z Castle of Heroes, wystarczy uruchomiæ swoj¹ przegl¹darkê internetow¹ i zalogowaæ siê na oficjalnej stronie poprzez swoje konto w serwisie gPotato.eu.

Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na oficjalnej stronie Castle of Heroes: http://pl.heroes.gpotato.eu

O Castle of Heroes

Castle of Heroes to przegl¹darkowa gra strategiczna stworzona przez Snail Game i wydana

w polskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej wersji jêzykowej przez Gala Networks Europe.

Gra jest dostêpna na portalu gPotato.eu. £¹cz¹c najlepsze elementy strategii, RPG i zarz¹dzania, tytu³ umo¿liwia tworzenie i rozwijanie królestwa w olbrzymim, rozwijaj¹cym siê fantastycznym œwiecie. Castle of Heroes bêdzie dostêpna od stycznia 2010 na PC i Mac.

Nie wymaga instalowania ¿adnego oprogramowania i jest dostêpna ca³kowicie bezp³atnie

na http://pl.heroes.gpotato.eu

O Gala Networks Europe Ltd. i gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod¹cy, europejski wydawca bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucjê bezp³atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta³a za³o¿ona w 2006 roku

w Dublinie, a w jej portfolio znajduj¹ siê takie gry MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online and Castle of Heroes. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 2,500,000 fanów gier. Allods Online, pi¹ta gra portalu, zostanie uruchomiona na pocz¹tku 2010 roku. Canaan Online i Castle of Heroes bêd¹ dostêpne na pocz¹tku 2010 roku, a Project 9 ruszy podczas 2010 roku. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie www.gala-net.eu.

O Snail Game

Suzhou Snail Electronic Co., Ltd. (Snail Game) istnieje od 2000 roku. Jest jednym z wiod¹cych

i najbardziej doœwiadczonych deweloperów gier online 3D w Chinach. Snail Game odpowiada za przygotowanie takich gier online jak: Voyage Century, Age of Armor, 5 Street, The Chosen oraz Castle of Heroes, które odnosz¹ sukces w ponad 20 krajach na ca³ym œwiecie.

Dodatkowe informacje na temat Castle of Heroes mo¿na tak¿e znaleŸæ na serwisach:

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Castle-of-Heroes-Poland/239274771670

Twitter:

YouTube: http://youtube.com/castleofheroes

Kontakt dla mediów:

Kamila Wardyn, People PR

+48 608 637 193

kamila.wardyn@peoplegroup.pl

Author

GamesIndustry International avatar

GamesIndustry International

Contributor

GamesIndustry International is the world's leading games industry website, incorporating GamesIndustry.biz and IndustryGamers.com.

More News

Latest Articles