Skip to main content

Rappelz

(Resurrection announcement - Turkish version)

BASIN BÜLTENÝ

ACÝL SERVÝS EDÝLMEK ÜZERE

Cadý Rappelz topraklarýna geri dönerken oyun, yeni PvP alaný, ölüm karþýlaþmasý arenasý ve yeni, yüksek kalitede yaratýklar ile artýk daha iddialý ve aðýz sulandýrýcý!

DUBLÝN, Ýrlanda – 22 Ocak, 2010. gPotato Europe yeni Rappelz geniþletmesi “ Resurrection”ýn tüm Avrupa’da Türkçe, Fransýzca, Almanca, Ýtalyanca ve Polonyaca olarak Þubat ayýnýn son haftasýnda yayýnda olacaðýný gururla anons eder. Bu güncelleme ile oyuna taze bir soluk gelirken, oyunculara sunulan yüksek seviyeli içerik de mükemmelleþecek.

“Golden Monarch” geniþletmesinin devamý olarak, Resurrection, Rappelz mitlerini keþfetmek üzere eþsiz bir maceraya doðru keyifli bir yolculuk vaat ediyor. Rappelz hikâyesi, üç ýrkýn; Gaia, Asura ve Deva’lar, güçlerini birleþtirerek, tanrýlarýn desteðini yeniden kazanmak üzere, cadýyý avlamak üzere yola çýkýþý ile baþlamýþtý. Bu güncellemedeki tüm serüvenleri boyunca maceracýlar, geri dönen cadýya ve onun sadýk hizmetkârlarýna meydan okuyacak.

Tüm Avrupa’daki Rappelz topluluðu, oyuncularýn birbirleri ile savaþmasýna imkân saðlayan yeni PvP sistemi, üç yeni ve güçlü yaratýk ve pek çok heyecanlý yeni görev ile Rappelz macerasýnýn keyfini çýkaracak, Rappelz’in eþsiz oyun deneyiminin tadýna varacak.

Rappelz topraklarýnýn yepyeni alaný, sihirle kuþatýlmýþ “Ölüm Karþýlaþmasý Arenasý”nda oyuncular birbirleri ile talim yapabilecek ve birbirlerine diledikleri kadar meydan okuyabilecek. Resurrection’ýn en önemli özelliklerinden biri, oyuncularýn ölüm arenasýnda dilerler ise 64’e kadar rakip ile ayný anda savaþabilecek olmasý.

Ayrýca, sýra dýþý yetenekleri ile 3 yeni yaratýk da efendilerini bekliyor olacak. Saf ve kutsal Beyaz Unicorn, karanlýk gücünü ondan yükselen ateþten anlayabileceðiniz Kara Unicorn ve Cin’in yeni, sihirler ve çeviklik ile bezenmiþ formu Esrarengiz Cin. Yaratýklarý evcilleþtirin, sýra dýþý yetenekleri ile gelecek dövüþlerde yanýnýzda olsunlar.

Rappelz Epic VI’nýn son bölümü Resurrection, çok yakýnda Türkçe, Fransýzca, Almanca, Ýtalyanca ve Polonyaca olarak yayýnlanacak. Önümüzdeki günlerde açýklanacak Rappelz ile ilgili son haberler için bizi takip etmeye devam edin. Rappelz ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen http://rappelz.gpotato.eu adresinde yer alan oyun resmi sitesini, Facebook hayran sayfasýný ve Rappelz forumlarýný ziyaret edin.

Rappelz Hakkýnda -

Rappelz, Gala Networks Europe Ltd. tarafýndan Türkçe, Fransýzca, Almanca, Polonyaca yayýnlanan ve çok yakýnda Ýtalyanca olarak da yayýnlanacak, ücretsiz bir MMORPG’dir. Rappelz, karanlýk ve harap olmuþ bir dünyada, insanlarý, en güçlü evcili kazanmak için hayatýn tüm yollarýndan geçerek oyundaki uygun üç yarýþtan birini kazanmaya davet ediyor. Tüm dünyada 3 milyondan fazla oyuncunun tutkusu olan Rappelz, Þubat ayýnýn son haftasýnda Ýtalyanca olarak da yayýnda olacak. Daha detaylý bilgi için, http://tr.rappelz.gpotato.eu adresinden Rappelz resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Gala Networks Europe Ltd. & gPotato Hakkýnda-

Gala Networks Europe Ltd., Avrupa’nýn lider ücretsiz oyun yayýncýlarýndandýr. www.gpotato.eu portalý üzerinden yayýn yapan gPotato markasýnýn hosting, yayýncýlýk ve daðýtým ayaklarý tüm Avrupa’da Gala Networks Europe tarafýndan yönetilmektedir. Avrupa’da Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica ve Allods Online gibi birbirinden popüler oyunlar ile faaliyet gösteren 2.500.000’un üzerinde oyuncuya hitap eden gPotato.eu portalý, iki yýl gibi kýsa bir sürede milyonlarca oyuncusu ile online oyuncular için önemli bir uðrak yeri haline gelmeyi baþarmýþtýr. Portalýn beþinci oyunu Allods Online 2010 yýlýnýn ilk yarýsýnda tam sürümü ile eriþebilir olacak. Canaan Online ve Castle of Heroes önümüzdeki kýþ, "Project 9"ise 2010 yýlýnda oyunseverler ile buluþacaktýr.

Read this next

GamesIndustry.biz avatar
GamesIndustry.biz: GamesIndustry International is the world's leading games industry website, incorporating GamesIndustry.biz and IndustryGamers.com.