Skip to main content

Rappelz

(Resurrection announcement - Polish version)

INFORMACJA PRASOWA

Do œwiata Rappelz powraca WiedŸma, a wraz z ni¹ pojawi¹ siê fascynuj¹ca strefa PvP oraz nowe, wspania³e bestie. Wszystko to sprawi, ¿e gra stanie siê jeszcze bardziej emocjonuj¹ca i wymagaj¹ca!

Warszawa – 22 stycznia 2010. gPotato Europe zapowiada, ¿e pod koniec lutego uka¿e siê nowe rozszerzenie gry Rappelz – “Odrodzenie”. Zostanie ono wydane po polsku, francusku, niemiecku, turecku i w³osku, by wszyscy gracze bêd¹ mogli prze¿yæ nowe, emocjonuj¹ce przygody!

“Odrodzenie”, dodatek do Kroniki “Z³oty Monarcha”, pozwoli fanom Rappelz odkryæ mnóstwo tajemnic i mitów zwi¹zanych z fabu³¹ gry. Fabu³a gry Rappelz rozpoczyna siê w momencie, w którym trzy rasy, Asura, Gaia i Deva, walcz¹ wspólnie by pokonaæ WiedŸmê, wzmacniaj¹c swoje szeregi z pomoc¹ Herosów œwiata Rappelz. W najnowszym rozszerzeniu, gracze poznaj¹ wreszcie historiê WiedŸmy oraz wszelkie tajemnice kryj¹ce siê za jej poczynaniami.

Spo³ecznoœæ Rappelz z ca³ej Europy bêdzie doznawaæ nieskoñczonych, nowych doœwiadczeñ w grze, dziêki nowemu systemowi PvP, który umo¿liwi odbywanie pojedynków pomiêdzy graczami na specjalnie przygotowanych do tego lokalizacjach. W Rappelz pojawi¹ siê tak¿e trzy nowe chowañce oraz wiele emocjonuj¹cych i ekscytuj¹cych zadañ do wykonania.

Intensywne doœwiadczenia PvP bêd¹ dostêpne w nowej rozgrywce „Death Match”, w której otoczeni magi¹ specjalnych miejsc, gracze bêd¹ mogli szkoliæ siê i pojedynkowaæ ze sob¹ - tyle razy, ile tylko zapragn¹. Gracze bêd¹ mogli skonfrontowaæ siê z a¿ 64 przeciwnikami w tym samym momencie, dziêki czemu opcja Death Match stanie siê jednym z g³ównych atutów rozszerzenia „Odrodzenie”.

W grze pojawi¹ siê tak¿e trzy nowe bestie: Mistyczny D¿in - nowe wcielenie D¿ina cechuj¹ce siê zaawansowanymi umiejêtnoœciami magicznymi i wyj¹tkow¹ zwinnoœci¹, Bia³y Jednoro¿ec - czyste, dobre, bia³e stworzenie, posiadaj¹ce róg na œrodku czo³a oraz Mroczny Jednoro¿ec - ciemna wersja bia³ego jednoro¿ca, zion¹ca mroczn¹ si³¹. Oswojone przez gracza bestie bêd¹ wspiera³y w³aœciciela swoimi niesamowitymi umiejêtnoœciami, szczególnie przydatnymi podczas za¿artych pojedynków.

„Odrodzenie, ostatni rozdzia³ Rappelz Kroniki VI, bêdzie wkrótce dostêpny w polskiej, niemieckiej, francuskiej, tureckiej i w³oskiej wersji jêzykowej. Wydawca gry planuje ujawniæ szczegó³owe informacje w najbli¿szych tygodniach. Dodatkowe informacje mo¿na znaleŸæ na oficjalnej stronie Rappelz: http://rappelz.gpotato.eu oraz na profilu gry na portalach Facebook, Nasza Klasa oraz na forach dyskusyjnych.

- O Rappelz -

Rappelz jest bezp³atn¹ gr¹ MMORPG wydan¹ po polsku, francusku, niemiecku oraz turecku przez Gala Networks Europe Ltd. W mrocznym œwiecie Rappelz wszyscy gracze mog¹ do³¹czyæ do jednej

z trzech ras dostêpnych w grze oraz odnaleŸæ dla siebie najpotê¿niejszego Chowañca. Gra ma oko³o 3 milionów u¿ytkowników na ca³ym œwiecie. Rappelz bêdzie tak¿e dostêpna w jêzyku w³oskim od koñca lutego, wraz z premier¹ rozszerzenia Kroniki VI - Odrodzenie. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne

na oficjalnej stronie Rappelz: http://rappelz.gpotato.eu.

- O Gala Networks Europe Ltd. i gPotato.eu-

Gala Networks Europe Ltd. jest wiod¹cym europejskim wydawc¹ bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez wydawanie, dystrybucjê oraz prowadzenie serwisów bezp³atnych gier online za poœrednictwem strony www.gPotato.eu. Gala Networks Europe zosta³a za³o¿ona w Dublinie w 2006 roku i od tego czasu oferuje graczom szerokie spektrum gier MMORPG, takich jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica i Allods Online. Portal gPotato.eu, na którym umieszczone s¹ gry, odwiedza ponad 2.5 miliona u¿ytkowników. Allods Online, Kanaan Online i Castle of Heroes, bêdê dostêpne w ju¿ na pocz¹tku tego roku, a „Project 9” bêdzie dostêpny w 2010 roku.

Szczegó³owych informacji mediom udziela:

Kamila Wardyn, People PR

mob. +48 608 637 193

kamila.wardyn@peoplegroup.pl

Read this next

GamesIndustry.biz avatar
GamesIndustry.biz: GamesIndustry International is the world's leading games industry website, incorporating GamesIndustry.biz and IndustryGamers.com.