If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Turkish VIP Event in Istanbul

VIDEO OYUN FIRMASI K2 NETWORK'UN ÝSTANBUL VIP RESEPSÝYONUNA TÜRK MEDYASI

MEDYA DUYURUSU

VIDEO OYUN FIRMASI K2 NETWORK'UN ÝSTANBUL VIP RESEPSÝYONUNA TÜRK MEDYASI DAVETLÝDÝR

Kim: Türk medyasý ve VIP Ýþ Adamlarý bu organizasyona davetlidir

Ne: K2 Network Türkiye VIP Resepsiyonu--- K2 Network tarafýndan düzenlenen ve en büyük 100 basýn/iþletme firmasýnýn davet edildiði kokteyl resepsiyonunda K2 Network yetkilileri ve diðer katýlýmcýlarýn tanýþmalarý amaçlanmaktadýr. Firma ürün ve oyun tanýtýmlarýnýn ünlü Türk modeller tarafýndan yapýlacaðý organizasyonda ücretsiz yemek, içecek ve birçok ödülden oluþan bir program yer almaktadýr. K2 Network'un online PC oyunlarýnýn tanýtýmý ve demo sunumlarý için oyun standlarý hazýr bulunacak, Türkiye'nin en popüler online oyunu Knight Online hakkýnda son geliþmeler duyurulacak ve Türkiye turnuvasýndan canlý yayýn yapýlacaktýr. Bu organisyon halka açýk deðildir.

Ne zaman: Pazartesi, 27 Aðustos 2007, 18:00 - 21:00 saatleri arasýnda

Neden: K2 Network tarafýndan dünyadaki en büyük ve deðerli pazarlardan biri olarak kabul edilen Türkiye, firmanýn 10 milyonluk üye aðýnýn %30'undan fazlasýný oluþturuyor. K2 Network, Türkiye pazarýna gösterdiði önemi vurgulamak, iþ partnerleriyle buluþmak ve Türkiye'deki milyonlarca oyuncusunu kutlamak için bir oyun festivali ve VIP kokteyl resepsiyonu düzenliyor.

Nerede: Çýraðan Sarayý Kempinski, Ýstanbul ( www.kempinski.com)

Hakkýnda: Birinci K2 Network Oyun Festivali:

-Etkinlik Süresi: 24 Aðustos - 31 Aðustos, 2007

-Etkinlik Aktiviteleri: Türkiye Knight Online Þampiyonasý, Oyun içi karþýlaþmalar serisi, GM karþýlaþmalarý, Türkiye özel kullanýcý promosyonlarý, ve on binlerce hediye,

-Klan/PVP/Free4All Turnuvalarý (oyundan canlý yayýn dahildir), vb.

-Potansiyel Hedef Kitle: En az 3 milyon Turk bilgisayar oyuncusu

-Promosyon Araçlarý: Basýn Bültenleri, Websitesi Promosyonlarý, Türkiye çapýndaki 250'den fazla PC kafede offline görülebilirlik

Hakkýnda: K2 Network, ilgi çekici birçok oyunun yayýmcýlýðýný ve servis saðlayacýlýðýný yapmakta ve dünya çapýnda dinamik bir oyuncu kitlesi yaratmaktadýr. Firma, daima oyunculara öncelik vererek (Gamers First) tüm oyunlarýna ücretsiz eriþim saðlamakta, kullanýcýlarýna sýnýrsýz hizmet saðlamak için farklý ödeme modelleri sunmakta ve oyunlarýný kullanýcý fikirlerini ön plana alarak geliþtirmektedir. K2 Network 10 milyondan fazla kullanýcýya sahip olup, War Rock, Knight Online, Global MU Online, Red Stone ve Sword of the New World: Granado Espada gibi dünyaca ünlü oyunlarýn yayýmcýlýðýný üstlenmektedir. K2 Network firmasý baþta Amerika Birleþik Devletleri olmak üzere Kore ve Hindistan'da operasyonel varlýk göstermekedir. Daha fazla bilgi için firmanýn resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.k2network.net.

Ýletiþim: Eðer basýn üyesi iseniz ve bu etkinliðe katýlmak isterseniz, lütfen firma yetkilisiyle bu adresten baðlantý kurunuz:

PR-Turkey@k2network.net

Author
GamesIndustry International avatar

GamesIndustry International

Contributor

GamesIndustry International is the world's leading games industry website, incorporating GamesIndustry.biz and IndustryGamers.com.