If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Allods Online

(Skrakan Cup announcement - Polish version)

INFORMACJA PRASOWA

Przygotuj siê na pierwszy turniej World Goblin-O-Ball Cup, który odbêdzie siê w Allods Online jeszcze przed oficjalnym rozpoczêciem Mistrzostw Œwiata w Pi³ce No¿nej 2010

Dublin, Irlandia – 6 maja 2010 – Allods Online, niewymagaj¹ca subskrypcji, fantastyczna gra MMORPG, wydana przez Gala Networks Europe na portalu gPotato.eu, jest gotowa na pierwszy turniej Goblin-O-Ball „The Skrakan Cup”, który ruszy na europejskich serwerach 19 maja 2010.

Jesteœ fanem pi³ki no¿nej? Lubisz popisywaæ siê swoimi “magicznymi” sztuczkami z pi³k¹ przed ogromn¹ publicznoœci¹? Zostañ gwiazd¹ i zawalcz o s³awê i gloriê Twojej dru¿yny w Skrakan Cup – pierwszych w historii mistrzostwach pi³ki no¿nej w grze MMORPG.

Wykonanie zaledwie kilku prostych czynnoœci sprawi, ¿e zostaniesz czêœci¹ najwiêkszego dotychczas wydarzenia przygotowanego przez zespó³ Allods Online. Wystarczy, ¿e zarejestrujesz dru¿ynê

8 graczy na Portalu Gildii w dniach od 7 do 17 maja 2010. Kalendarz zawieraj¹cy spis dru¿yn

i wszystkich meczów zostanie og³oszony 19 maja 2010.

Wszyscy uczestnicy, pocz¹wszy od zwyciêzców po przegranych, bêd¹ hojnie nagrodzeni fantastycznymi nagrodami w grze oraz w œwiecie realnym! Zarejestruj siê dziœ, a kolejne dni spo¿ytkuj na przygotowanie siê do turnieju Goblin-O-Ball.

Zostañ BoM! Sêdzia wybierze najlepszego gracza w ka¿dym meczu i nagrodzi go tytu³em “Brute of the Match!” Awatar i imiê zwyciêzcy zostanie na zawsze zapisane na forum Allods Online, na portalu Facebook i na portalu Gildii.

Podczas ca³ego wydarzenia na bie¿¹co dostêpne bêd¹ relacje z rozgrywek. W ka¿d¹ œrodê i pi¹tek publikowana bêdzie lista zwyciêzców oraz harmonogram kolejnych meczów.

Podczas trwania turnieju odbêdzie siê kilka wydarzeñ w œwiecie realnym, a szczegó³owe informacje na ich temat znajdziesz na oficjalnej stronie: http://allods.gPotato.eu.

Graj w Allods Online za darmo i odkryj unikalny œwiat oraz cechy tego AAA MMORPG. Wystarczy,

¿e zarejestrujesz bezp³atne konto gPotato.eu i pobierzesz grê ze strony: http://en.allods.gpotato.eu/Download/Client.aspx.

O Allods Online

Allods Online jest niewymagaj¹c¹ subskrypcji gr¹ AAA MMORPG, osadzon¹ w fantastycznym, kosmicznym œwiecie. Gra jest zaprojektowana przez Astrum Nival, studio deweloperskie nale¿¹ce

do Mail.Ru i wydana w Europie w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim przez portal gPotato.eu. Allods Online otrzyma³a tytu³ Najbardziej Oczekiwanego MMO w 2009 roku, przyznany przez czytelników strony MMOsite.com.

Allods Online posiada unikalny, wbudowany i kontrolowany przez graczy system statków astralnych oraz dynamiczn¹ przestrzeñ Astral, któr¹ mo¿na odkrywaæ tworz¹c nowy wymiar wspólnej rozgrywki. Do³¹cz do jednej z dwóch tocz¹cych wojnê frakcji i odkryj bogat¹ fabu³ê wybieraj¹c jedn¹ z 28 dostêpnych klas i 6 ró¿nych ras. Kszta³tuj swojego bohatera i chowañce za pomoc¹ zaawansowanego systemu kreacji i zdobywaj kolejne poziomy wykonuj¹c ponad 1500 zadañ oraz konfrontuj¹c siê z ponad 300 unikalnymi bestiami. Tocz walki w lochach, zamkach i œwi¹tyniach samodzielnie lub w grupie. Allods Online posiada tak¿e mechanizmy Frakcja vs. Frakcja, Gracze vs. Gracz oraz Statek kosmiczny vs. Statek kosmiczny. Gracze mog¹ rejestrowaæ siê i pobieraæ tê bezp³atn¹ grê MMO na oficjalnej europejskiej stronie - http://allods.gPotato.eu  

O Gala Networks Europe Ltd. & gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod¹cy, europejski wydawca bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucjê bezp³atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta³a za³o¿ona w 2006 roku w Dublinie, a w jej portfolio znajduj¹ siê takie tytu³y MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online, Castle of Heroes i Canaan Online. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 4,000,000 u¿ytkowników. Ósma gra portalu, znana obecnie pod roboczym tytu³em “Project 9” zostanie wydana w 2010 roku. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie www.gala-net.eu.

O Mail.ru

Mail.ru jest wiod¹cym, rosyjskim portalem internetowym, który, œwiadcz¹c ponad 40 us³ug, zaspokaja potrzeby globalnej spo³ecznoœci rosyjskiej w zakresie rozrywki i komunikacji. Wœród oferowanych us³ug znajduj¹ siê najwiêkszy rosyjski bezp³atny e-mail, popularny komunikator Mail.ru Agent, krajowy serwis spo³ecznoœciowy My Mir@Mail.ru, wyszukiwarka Poisk@Mail.ru oraz hosting dla zdjêæ, filmów i blogów. Maj¹c ponad 50 procent udzia³u w rynku i ponad 40 tytu³ów obejmuj¹cych pe³en zakres indywidualnych preferencji, Mail.ru Games jest wiod¹cym rosyjskim wydawc¹ gier online. Jego szerokie portfolio obejmuje wewnêtrznie opracowane hity jak Allods Online (wykonane przez Astrum Nival) oraz Legend: Legacy of the Dragons, a tak¿e udane miêdzynarodowe licencje, takie jak Perfect World II, Lord of the Rings Online, Silkroad Online, ZX Online Cross Fire i ZT Online. Mail.ru posiada osiem biur w Rosji: w Moskwie, Sankt Petersburgu, Jekaterynburgu, Nizhniy Nowogrodzie, Nowosybirsku, Czelabiñsku, Samarze i Kazanie. Firma posiada tak¿e miêdzynarodowe siedziby w Kijowie i Hamburgu. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na www.mail.ru.

Portale spo³ecznoœciowe

Angielski portal gildii: http://allodsonline-en.ning.com/  

Angielski Twitter:

Angielski Facebook: http://www.facebook.com/allodsonline-en

YouTube: http://www.youtube.com/allods

Kontakt dla mediów: media@gpotato.eu

Author
GamesIndustry International avatar

GamesIndustry International

Contributor

GamesIndustry International is the world's leading games industry website, incorporating GamesIndustry.biz and IndustryGamers.com.