If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Castle of Heroes

(Cash Shop/events press release - Polish version)

INFORMACJA PRASOWA

gPotato Europe organizuje wydarzenia online towarzysz¹ce otwarciu sklepu w grze

Dublin, Irlandia – 18 lutego 2010 – Wiod¹cy wydawca bezp³atnych gier online,

Gala Networks Europe, og³asza dziœ dwa nowe wydarzenia wyczekiwanej przez graczy, strategicznej pozycji Castle Of Heroes. Przegl¹darkowa gra, bêd¹ca obecnie w fazie otwartych testów beta, wzbogaci³a siê ostatnio o sklep, w którym mo¿na nabywaæ dodatkowe przedmioty.

W ramach pierwszego wydarzenia, przez piêæ kolejnych dni, od poniedzia³ku, 15 lutego do pi¹tku, 19 lutego, dwaj bohaterowie bêd¹ sukcesywnie umieszczani na mapie gry. Losowo, w czasie ka¿dego z tych dni, na oficjalnym forum gry, portalu Facebook i Naszej Klasie zostan¹ umieszczone wskazówki odnoœnie ich lokalizacji. Pierwszy gracz, który zamieœci wspó³rzêdne po³o¿enia bohatera na forum wygra nagrodê –

dwie 12-godzinne Karty Dyplomacji, dwa zestawy Skrzynek Pomyœlnoœci oraz Pude³ko Kart Bohatera.

Drugie wydarzenie bêdzie polega³o na otwarciu czterech zamków magnatów na mo¿liwoœæ ataku. Ka¿dy z tych zamków bêdzie posiada³ inn¹ iloœæ s³awy, pozwalaj¹c graczom na ró¿nym poziomie gry, na uczestnictwo w zabawie. Pierwszy gracz, który zdobêdzie zamek, otrzyma nagrodê. Wydarzenie bêdzie trwa³o piêæ dni – od 22 do 26 lutego.

Nagrody za zdobycie zamku s¹ nastêpuj¹ce:

• Zamek 1, niska s³awa – Br¹zowa Karta Treningu, 1 z³ota pigu³ka doœwiadczenia

• Zamek 2, niska-œrednia s³awa – Br¹zowa Karta Treningu, Krasnoludzki Budowniczy, 1 z³ota pigu³ka doœwiadczenia

• Zamek 3, œrednia-wysoka s³awa – Niebieski Bohater, Br¹zowa Karta Treningu, Krasnoludzki Budowniczy, Podwójna Regeneracja

• Zamek 4, wysoka s³awa – ¯ó³ty Bohater, Br¹zowa Karta Treningu, Krasnoludzki Budowniczy, Podwójna Regeneracja, Karta Maga

W sklepie Castle of Heroes gracze bêd¹ mogli nabywaæ przedmioty, które pomog¹ budowaæ królestwo. U¿ytkownicy, którzy stracili jednostki podczas krwawej potyczki, bêd¹ mogli skorzystaæ z Kart Regeneracji, które skróc¹ czas leczenia ran. Walki na wielu frontach przeciwko krwio¿erczym potworom mog¹ znacz¹co zu¿yæ punkty akcji, dlatego te¿ nowe Karty Akcji wp³yn¹ na szybsz¹ regeneracjê, daj¹c tym samym mo¿liwoœæ pokonania przeciwników. Te i wiele innych przydatnych przedmiotów jest ju¿ dostêpne w sklepie. Dostêp do niego jest bardzo prosty – wystarczy tylko nacisn¹æ przycisk „Sklep” w interfejsie gry.

W œwiecie Castle of Heroes walki rozgorza³y na dobre. Gildie pozyskuj¹ nowe terytoria

i zasoby. Powstaj¹ nowe konflikty, podczas gdy gildie rozwijaj¹ siê, a ich cz³onkowie staj¹ siê coraz potê¿niejsi. Nowi gracze mog¹ stan¹æ po dowolnej stronie w rozpoczêtych, krwawych wojnach lub, formuj¹c now¹ gildiê, szukaæ sojuszników i budowaæ w³asn¹ si³ê na polu bitwy.

Dodatkowe informacje oraz materia³y s¹ dostêpne na oficjalnej stronie Castle of Heroes: http://pl.heroes.gpotato.eu/

O Castle of Heroes

Castle of Heroes to przegl¹darkowa gra strategiczna stworzona przez Snail Game i wydana

w polskiej, angielskiej, francuskiej i niemieckiej wersji jêzykowej przez Gala Networks Europe. Gra jest dostêpna na portalu gPotato.eu. £¹cz¹c najlepsze elementy strategii, RPG i zarz¹dzania, tytu³ umo¿liwia tworzenie i rozwijanie królestwa w olbrzymim, rozwijaj¹cym siê fantastycznym œwiecie. Castle of Heroes bêdzie dostêpna od stycznia 2010 na PC i Mac.

Nie wymaga instalowania ¿adnego oprogramowania i jest dostêpna ca³kowicie bezp³atnie

na http://pl.heroes.gpotato.eu

O Gala Networks Europe Ltd. i gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. to wiod¹cy, europejski wydawca bezp³atnych gier online. Gala Networks Europe zarz¹dza mark¹ gPotato w Europie poprzez hosting, wydawanie oraz dystrybucjê bezp³atnych gier online, umieszczonych na portalu www.gPotato.eu. Firma zosta³a za³o¿ona w 2006 roku w Dublinie, a w jej portfolio znajduj¹ siê takie gry MMORPG jak Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Allods Online and Castle of Heroes. Portal gPotato.eu skupia obecnie ponad 3,000,000 fanów gier. Allods Online, pi¹ta gra portalu, zostanie uruchomiona na pocz¹tku 2010 roku. Canaan Online i Castle of Heroes bêd¹ dostêpne na pocz¹tku 2010 roku, a Project 9 ruszy podczas 2010 roku. Dodatkowe informacje s¹ dostêpne na stronie www.gala-net.eu.

O Snail Game

Suzhou Snail Electronic Co., Ltd. (Snail Game) istnieje od 2000 roku. Jest jednym z wiod¹cych

i najbardziej doœwiadczonych deweloperów gier online 3D w Chinach. Snail Game odpowiada za przygotowanie takich gier online jak: Voyage Century, Age of Armor, 5 Street, The Chosen oraz Castle of Heroes, które odnosz¹ sukces w ponad 20 krajach na ca³ym œwiecie.

Dodatkowe informacje na temat Castle of Heroes mo¿na tak¿e znaleŸæ na serwisach:

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Castle-of-Heroes-Poland/239274771670

Twitter:

YouTube: http://youtube.com/castleofheroes

Kontakt dla mediów:

Kamila Wardyn, People PR

+48 608 637 193

kamila.wardyn@peoplegroup.pl

Author

GamesIndustry International avatar

GamesIndustry International

Contributor

GamesIndustry International is the world's leading games industry website, incorporating GamesIndustry.biz and IndustryGamers.com.

More News

Latest Articles