If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Canaan Online

(Launch press release - Turkish version)

BASIN BÜLTENÝ

ACÝL SERVÝS EDÝLMEK ÜZERE

Þirin manga stili MMORPG’yi web tarayýcýnýzda hemen deneyin

Dublin, Ýrlanda 24 Þubat, 2010 – Avrupa’nýn lider online oyun yayýncýsý ve www.gPotato.eu portalýnýn sahibi Gala Networks Europe, merakla beklenen MMO Canaan Online’ýn serverlarýný tekrar açtýðýný duyurmaktan mutluluk duyar. Dünyanýn ilk tamamen Flash tabanlý MMORPG oyunu, pek çok baþarýlý güncellemeden ve kullanýcý odaklý beta testinden sonra tam sürümü ile hazýr.

Oyundaki güncellemeler karakter isimlendirmede yapýlan çalýþmadan, kullaným kolaylýðý saðlamak için eklenen yeni sohbet filtrelerine dek uzanýyor. Görevler Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca’ya uyarlanarak önemli ölçüde güncellendi. Çeþitli, kullanýcý arabirimi problemleri de saptanarak düzeltildi.

Beta testlerine katýlan ve 15. seviye veya daha üst seviyelere ulaþan oyunculara, oyun içi mail ile ödül olarak süper bir yaratýk iletilecek. Ayrýca Canaan Online ekibi, tam sürümü kutlamak için bir dizi etkinlik hazýrladý. Masaüstü duvar kâðýdý yarýþmasýnda, duvar kâðýtlarý 11 Þubat’ta yayýnlanan Fan Kit içeriðine baðlý kalarak hazýrlanacak. En iyi baþlangýç kiti hazýrlama yarýþmasý ise yeni oyunculara oyunu en iyi tanýtaný ödüllendirmeyi hedefliyor. Bu yarýþmalarýn hediyeleri oyunda yakalanýp evcilleþtirilemeyecek türünün tek örneði olan yaratýklar.

Oyunun geliþtiricisi XPEC Entertainment, Canaan Online’ý çekici, anime tarzý, fantastik bir MMO olarak tanýmlýyor. Oyunculara yakalama, evcilleþtirme, geliþtirme ve takas etme imkâný sunan derin ve geliþmiþ pet sistemi ile Canaan Online ayný zamanda oyunculara arkadaþ edinme, klanlar kurma, kendi item maðazalarýný iþletme ve daha pek çok imkân tanýrken, tamamen tarayýcý tabanlý interaktif bir macera deneyimi sunuyor.

Canaan Online Hakkýnda

Canaan Online, XPEC Entertainment tarafýndan geliþtirilen ve gPotato.eu tarafýndan tüm Avrupa’da Ýngilizce, Almanca ve Fransýzca yayýnlanan tarayýcý tabanlý sosyal bir MMO.

Canaan Online ile,heyecan verici bir deneyim, tamamlanacak yüzlerce görev, keþfedilecek gizemli bir hikâye oyuncularý bekliyor. Geliþmiþ pet sistemi, düzinelerce yakalanabilir pet türü, geliþtirme ve ticaret, zindanlar, eþya sistemi, açýk artýrma evi ve geliþmiþ sohbet alt yapýsý oyunun en önemli özelliklerini oluþturuyor. Otomotik yada manuel oyun seçeneði de bir baþka önemli özellik. Oyuncular bu ücretsiz MMORPG’ye Avrupa resmi portalý http://canaan.gpotato.eu adresinden kayýt olabilir, Ýngilizce, Fransýzca ya da Almanca oynayabilirler.

Gala Networks Europe Ltd. & gPotato Hakkýnda

Gala Networks Europe Ltd., Avrupa’nýn lider ücretsiz oyun yayýncýlarýndandýr. www.gpotato.eu portalý üzerinden yayýn yapan gPotato markasýnýn hosting, yayýncýlýk ve daðýtým ayaklarý tüm Avrupa’da Gala Networks Europe tarafýndan yönetilmektedir. Avrupa’da Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Castle of Heroes, Canaan Online ve Allods Online gibi birbirinden popüler oyunlar ile faaliyet gösteren 3.000.000’un üzerinde oyuncuya hitap eden gPotato.eu portalý, iki yýl gibi kýsa bir sürede milyonlarca oyuncusu ile online oyuncular için önemli bir uðrak yeri haline gelmeyi baþarmýþtýr. Portalýn beþinci oyunu Allods Online kýsa bir süre sonra tam sürümü ile eriþebilir olacak.

XPEC Entertainment Hakkýnda

2000 yýlýnda kurulan XPEC Entertainment, interaktif eðlence yazýlýmý ve yayýncýlýðý anlamýnda Büyük Çin’in lider kuruluþlarýndandýr. Büyük tutkusu ve güçlü yazýlým geliþtirme yetenekleri ile XPEC geçtiðimiz 9 yýlda dünya pazarýna aralarýnda “Kung Fu Panda”(PS2/ Wii, 2008), “Hardy Boys- the Hidden Theft”(Wii/ PC 2009)’in de bulunduðu 14’ten fazla marka sunmuþtur. Taipei, Þangay, Pekin and Suzhou’daki 500’den fazla çalýþaný ile XPEC saðlam baþarýlara imza atan, yetenekli ve tecrübeli bir ekip kurmuþtur. Ayný zamanda XPEC, MMORPG alanýnda araþtýrma ve geliþtirmeye ayýrdýðý 8 yýl ile, dünya çapýnda MMORPG türüne bu kadar çok çaba sarf eden birkaç stüdyodan biridir. Bu alanda client gerektirmeyen oyunlar geliþtiren öncü ve lider kuruluþtur.

http://en.canaan.gpotato.eu/

http://www.facebook.com/pages/Canaan/237900926314 

http://twitter.com/canaan_en

Author

GamesIndustry International avatar

GamesIndustry International

Contributor

GamesIndustry International is the world's leading games industry website, incorporating GamesIndustry.biz and IndustryGamers.com.

More News

Latest Articles