If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Allods Online

(European open beta launch - Turkish version)

Basýn Bülteni

Acil Servis Edilmek Üzere

Allods Online’ýn Açýk Beta versiyonu tüm Avrupa’da resmi olarak yayýnda.

Dublin, Ýrlanda – 16 Þubat 2010 - Lider Online ücretsiz oyun yayýncýsý Gala Networks Europe, üyelik ücreti gerektirmeyen fantastik uzay macerasý türündeki MMORPG oyunu Allods Online’ýn Açýk Beta etabýnýn tüm Avrupa’da baþladýðýný duyurmaktan sevinç duyar.

Oyunun açýk beta versiyonuna, þimdi Allods Online’ýn host edildiði gPtoato.eu portalý üzerinden eriþilebilir. Oyuncularýn yalnýzca kullanýcý hesap adlarý ile giriþ yapmalarý ya da hesaplarý yok ise gPtoato.eu portalý üzerinden oluþturmalarý gerekiyor. Allods Online Ýngilizce game client’ý http://en.allods.gpotato.eu/Download/Client.aspx adresinden indirilebilir.

Allods Online Kapalý Beta versiyonunu oynayanlar için game client otomatik olarak güncellenecek ve önceki fazlardan gelen bazý özellikler taþýnacaktýr.

Ek olarak, 17. Seviye ve sonrasýna eriþen oyuncular Kapalý Beta Testleri aþamasýndaki karakterlerinin adlarýný bir köþeye not etsin. Çünkü yeni karakterlerini yaratýrken, bu isimler hesaplarýnda onlar için saklanmýþ olacak.

Dahasý, 24 ya da daha fazla üyesi olan klanlarýn liderleri o klan ile ilgili tekil haklarý kendilerinde bulunduracak ve o isimle klan yaratma hakký yalnýzca onlarda olacak.

Tüm aktif KBT(Kapali Beta Testi) hesaplarý bir özel oyun içi hediye ile ödüllendirilecektir(deðiþik faydalarý olan bir yüzük gibi). Ödül ile ilgili detaylar, oyunculara http://allods.gPotato.eu portalýndan ilan edilecektir.

Tüm ödüller yalnýzca 16 Mart Salý gününe dek kullanýmda olacaktýr.

“Allods Online, ücretsiz MMORPG oyun pazarýnda yepyeni bir çað açacak diyen Gala Networks Europe CEO’su Hyun Hur, sözlerine þöyle devam etti: “Uzun bir Kapalý Beta aþamasýndan sonra oyunu test ederek parlattýktan sonra bugün oyunu tüm oyuncular için Açýk Beta ile sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Oyuncular þimdi çeþitli sýnýflarýn, görevlerin, canavarlarýn ve dövüþlerin kefini çýkarabilirler. PvE, PvP özelliklerinin yanýnda, Astral uzay alanýnda gemi gemiye karþý savaþ özelliði ile de Allods Online 2010 yýlýnýn en çok tercih edilen oyunlarýndan biri olacak. ”

Daha fazla bilgi için Allods resmi sitesini http://allods.gPotato.eu adresinden ziyaret edebilirsiniz.

Allods Online Hakkýnda

Allods Online, üyelik ücreti gerektirmeyen, oyuncular tarafýndan inþa edilen ve kontrol edilen astral uzay gemileri ile fantastik bir uzay macerasý sunan tam donanýmlý MMORPG seti. Savaþtaki iki ýrktan birine katýlýn ve derin hikaye örgüsü içerisindeki 28 sýnýftan birini seçin. Karakterinizi özelleþtirin ve zengin yaratýcýlýk sistemi ile yaratýðýnýzý evcilleþtirin, 1,500’e kadar uzanan görevleri yerine getirerek seviye atlayýn, 300’e yakýn eþsiz yaratýða karþý koyun. Zindanlar, þatolar ve tapýnaklar arasýnda dilerseniz grup olarak keþfe çýkýn, baskýn yapýn. Allods Online, ýrk ýrka, oyuncu çevreye, gemi gemiye karþý özellikleri sunuyor. Kendi geminizin güvertesinde Astral uzayý keþfetmeye hazýr olun, eðer korsanlýk hep merak ettiðiniz yaþam tarzý ise, bu macera tam size göre.

http://allods.gPotato.eu

Gala Networks Europe Ltd. & gPotato.eu Hakkýnda

Gala Networks Europe Ltd., Avrupa’nýn lider ücretsiz oyun yayýncýlarýndandýr. www.gpotato.eu portalý üzerinden yayýn yapan gPotato markasýnýn hosting, yayýncýlýk ve daðýtým ayaklarý tüm Avrupa’da Gala Networks Europe tarafýndan yönetilmektedir. Dublin, Ýrlanda’da yerleþik olan þirket, Avrupa’da Flyff, Rappelz, Street Gears, Dragonica, Canaan Online ve Allods Online gibi birbirinden popüler oyunlar ile faaliyet gösteren 3.000.000’un üzerinde oyuncuya hitap eden gPotato.eu portalý, üç yýl gibi kýsa bir sürede milyonlarca oyuncusu ile online oyuncular için önemli bir uðrak yeri haline gelmeyi baþarmýþtýr. Portalýn altýncý oyunu "Project 9" 2010 yýlýnda oyunseverler ile buluþacak. Gala Networks Europe ile ilgili detaylý bilgi için www.gala-net.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mail.ru Hakkýnda

Mail.ru, Rusça konuþulan topluluklara 40’ýn üzerinde eðlence ve iletiþim servisi hizmeti sunan en önemli Rus internet portalidir. Bu servisler arasýnda en önemlisi ücretsiz Rusyanýn en geniþ ücretsiz e-mail servisi, ve anýnda mesaj servisi Mail.ru Agent, ulusal sosyal network My Mir@Mail.ru, arama motoru Poisk@Mail.ru ve hosting ve fotoðraf yükleme servisleri, videolar ve bloglar bulunmaktadýr. Portfolyosunda þirket içinde geliþtirilen Allods Online (Astrum Nival tarafýndan yaratýldý) ve Legend: Legacy of the Dragons gibi hitler ve Perfect World II, Lord of the Rings Online, Silkroad Online, ZX Online, Cross Fire and ZT Online gibi baþarýlý uluslarasý ürünlerin lisanslarý bulunmaktadýr. Mail.ru’nun 8 ofisi, Moskova, Saint Petersburg, Yekaterinburg, Nizhniy Novgorod, Novosibirsk, Chelyabinsk, Samara and Kazan’da bulunmaktadýr. Þirketin ayrýca, Kiev, Ukrayna ve Hamburg Almanya’da uluslarasý lokasyonlarda ofisleri bulunmaktadýr. Ek bilgi için at www.mail.ru adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sosyal Network’ler

Guild Portal: http://allodsonline-en.ning.com/

Twitter:

Facebook: http://www.facebook.com/allodsonline-en

YouTube: http://www.youtube.com/allods

PR Contacts: media@gpotato.eu

Author

GamesIndustry International avatar

GamesIndustry International

Contributor

GamesIndustry International is the world's leading games industry website, incorporating GamesIndustry.biz and IndustryGamers.com.

More News

Latest Articles